Privacy statement

 

Privacy statement

De aangesloten mediators van Buurtbemiddeling Diemen voeren hun taak als buurtbemiddelaars uit op verzoek van de Gemeente Diemen. Inwoners van de gemeente Diemen die de communicatie met hun buren willen verbeteren, waardoor zij conflicten mogelijk zelf op kunnen lossen, kunnen Buurtbemiddeling Diemen hiervoor inschakelen. Zij kunnen zich aanmelden op het speciaal daarvoor bestemde telefoonnummer 020-3373296 of per mail op info@buurtbemiddelingdiemen.nl. Daarnaast is het mogelijk dat andere partijen, zoals verhuurders of politie, zaken bij Buurtbemiddeling Diemen aanmelden via de genoemde kanalen.  De aangesloten mediators committeren zich aan de in deze verklaring vastgelegde werkwijze en dragen zelf ieder de verantwoordelijkheid deze na te leven.

Welke gegevens legt Buurtbemiddeling Diemen vast?

Ten behoeven van het uitvoeren van haar taken zal Buurtbemiddeling Diemen (hierna te noemen BD) een aantal gegevens van de betreffende aangemelde personen vastleggen. BD zal uitsluitend gegevens vastleggen met de uitdrukkelijke instemming van betrokkenen. BD legt uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Daarnaast zal een korte aantekening gemaakt worden die de situatie volgens de melder weergeeft en aantekeningen welke stappen in het proces gezet zijn en hoeveel tijd daaraan besteed is. Over het resultaat van de bemiddeling wordt uitsluitend vastgelegd of het succesvol was of niet.

Hoe bewaard Buurtbemiddeling Diemen de persoonsgegeven?
De persoons- en contactgegevens zoals hiervoor genoemd worden in een beveiligd bestand opgeslagen en vervolgens uitsluitend gedeeld met de mediators die aan de zaak zullen werken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Buurtbemiddeling Diemen gegevens
BD verwerkt uitsluitend gegevens die met toestemming door de personen zelf zijn verstrekt en die nodig zijn om in contact te komen met de buur die bemiddeling vraagt (contactgegevens) . Vervolgens zal BD, op basis van aanwijzing van deze buur, de tweede buur (of meerderen buren) persoonlijk of schriftelijk benaderen. De gegevens die verzameld worden van de andere buur of buren betreffen ook uitsluitend contactgegevens zoals hierboven beschreven. Deze gegevens zullen op dezelfde wijze, met toestemming worden verkregen en bewaard.

Hoe wisselen de bemiddelaars de gegevens onderling uit?
Documenten met gegevens zullen tussen de mediators van BD uitsluitend beveiligd worden uitgewisseld en alleen wanneer het voor het uitvoeren van hun taken noodzakelijk is dat te doen.

Welke gegevens ontvang te Gemeente Diemen?
Na afronding van de zaak wordt een factuur verzonden aan de Gemeente Diemen voor de verrichte werkzaamheden. Op de factuur worden geen persoons- of adresgegevens van betrokkenen vermeld, in plaats daarvan wordt  een zaaknummer genoteerd dat correspondeert met de beveiligde administratie van Buurtbemiddeling Diemen.

Periodiek zal de coördinator een overzicht aan de Gemeente Diemen ter hand stellen waarin de diverse casussen vermeld staan met casus nummer en straatnaam. Dit gebeurt teneinde de Gemeente Diemen inzicht te geven in welke wijken zich de meeste problemen voordoen.

Welke gegevens worden teruggekoppeld naar verwijzers?
Naar verwijzers, zoals verhuurders of politie, wordt uitsluitend teruggekoppeld of bemiddeling heeft plaatsgevonden en of het al dan niet succesvol was.

Deelt Buurtbemiddeling de gegevens met derden?
BD deelt geen persoonsgegevens met derden. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling Diemen zijn allen MfN- of ADR- registermediators en dienen zich te houden aan de reglementen, gedragsregels en protocollen van het register waar zij zijn ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een bemiddelaar de gegevens toch moet delen,  bijvoorbeeld  als de veiligheid van één van de betrokkenen in het geding is. De genoemde gedragsregels en protocollen zullen daarin leidend zijn.<

Hoe lang bewaart Buurtbemiddeling Diemen de persoonsgegevens
BD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 3 kalenderjaren na het jaar van aanmelding. De gegevens worden niet direct verwijderd om bij een eventueel vervolg van de zaak zonder vertraging weer te kunnen bemiddelen.

Website
Op de website www.buurtbemiddelingdiemen.nl staat informatie over BD en haar aangesloten mediators. De contactgegevens van BD staan hier vermeld echter het is niet mogelijk een contactformulier in te vullen. Er worden via de website dus geen persoonsgegevens verzameld.